iShare

социальные кнопки “поделиться”

Обзор
http://systemo.biz/ishare-vidzhety-podelitsya-v-sotsialnyh-setyah-dlya-sajta-na-wordpress/