http://oddstyle.ru/wordpress-2/stati-wordpress/7-smertnyx-grexov-razrabotki-pod-wordpress.html